Villkor

Upplåtelse av studentbostad  

Stiftelsen Fjellstedtska Studenthemmen

Upplåtelseändamål och förutsättningar

Upplåtelsen avser uthyrning av bostadslägenhet till student under studietiden. Hyresobjektet anges på sidan 1 i hyreskontraktet, med bostads- och lägenhetsnummer och benämns nedan ”Bostaden”. Bostaden upplåts som s.k. genomgångsbostad. Som förutsättning för upplåtelsen gäller att hyresgästen bedriver aktiva, studiemedelsberättigade studier vid Uppsala universitet eller Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Med "Student” enligt detta kontrakt avses studerande som uppfyller samtliga krav och förutsättningar för att få hyra Bostaden enligt detta hyreskontrakt.


Hyrestid

Hyrestiden framgår av sida 1 i hyreskontraktet. Hyresförhållandet kan längst vara i sex (6) år. Dispens kan ges till forskarstuderande efter särskild prövning.


Begränsat besittningsskydd

Med anledning av att upplåtelsen avser en s.k. genomgångsbostad för Student har hyresgästen inte någon rätt till förlängning av hyreskontraktet om hyresgästen inte längre uppfyller de krav på studieaktivitet m.m. som anges i p. 1 ovan.


Bostadens skick, underhåll av Bostaden m.m.

Bostaden tillträds i befintligt skick, om inte annat avtalats. Besiktningsprotokoll skall upprättas vid tillträdet. Hyresgästen skall iaktta sundhet, ordning och gott skick inom Bostaden och fastigheten i övrigt. Hyresgästen åtar sig att väl vårda Bostaden samt att utan dröjsmål underrätta hyresvärden om inträffade skador eller brister i Bostaden, vilka kräver omedelbart avhjälpande för att skada inte skall uppstå eller förvärras. Hyresgästen skall ersätta eventuella av hyresgästen orsakade skador på Bostaden, inredning och fastigheten i övrigt. Hyresvärden har rätt att utan uppskov få tillträde till Bostaden för att utöva nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten som inte kan uppskjutas utan risk för skada. Bostaden är avsedd för en person. Dubletten för två.

 

Gemensamma utrymmen

Utöver Bostaden har hyresgästen tillsammans med övriga hyresgäster i byggnaden tillgång till diverse gemensamma utrymmen. Hyresgästen skall iaktta sundhet, ordning och gott skick inom de gemensamma utrymmena och ansvarar tillsammans med övriga hyresgäster i byggnaden för städning av dessa (se Bilaga 1)

 

Upplåtelse i andra hand samt överlåtelse

Hyresgästen har inte rätt att hyra ut Bostaden i andra hand utan hyresvärdens skriftliga medgivande. Andrahandsuthyrning medges endast till annan Student under begränsad tid. Hyresgästen har inte rätt att överlåta hyresrätten till Bostaden.

 

Hyresbetalning

Hyra, förfallodag och sätt för betalning framgår av sida 1. Hyra betalas tio månader om året. Juli och augusti är hyresfria. Hyresgästen har rätt att disponera Bostaden även under den hyresfria perioden. Vid utebliven hyresbetalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Hyresvärden har rätt till ersättning för påminnelseavgift, inkassokostnader m.m. enligt vad som gäller enligt lag om ersättning för inkassokostnader m.m. Hyresgästen är medveten om att hyresvärden kommer att överlämna varje försenad betalning till inkasso utan någon förvarning.

 

Nedsättning av hyran

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid när hyresvärden låter utföra arbete för att sätta Bostaden i avtalat skick eller för sedvanligt underhåll av Bostaden eller fastigheten i övrigt. Hyresgästen har inte heller rätt till nedsättning av hyra under tid som hyresvärden utför planerade ombyggnationer av fastigheten. Arbete skall dock ske utan onödig fördröjning och hyresvärden skall, vid mer ingripande arbeten, informera hyresgästen i förväg.

 

Värme, varmvatten

Hyresvärden tillhandahåller värme och varmvatten med undantag för den tid då nödvändig översyn eller reparation av panna eller annan värmekälla, värmeväxlare, tekniska installationer och därtill hörande ledningar utförs. Arbetena skall dock ske utan onödig fördröjning.

 

TV

Tv-kanaler ingår i hyran med det grundutbud som från tid till annan gäller för fastigheten.

 

Bekräftelse av uppsägning m.m.

Uppsägningstid framgår av sida 1. Uppsägning av hyresgäst bekräftas alltid skriftligt av hyresvärden. Har uppsägningen inte bekräftats av hyresvärden skall hyresgästen kontakta hyresvärden. Bekräftelsen skickas med e-post. Hyresgästen är skyldig att under uppsägningstiden låta visa Bostaden på lämplig tid för annan Student som anvisats av hyresvärden.

 

Tid för inflyttning och utflyttning

Infaller inflyttnings- eller avflyttningsdagen på en lördag, söndag, annan helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton skall inflyttning eller avflyttning istället ske närmast efterföljande vardag.

 

Villkorsändringar

Hyresgästen informeras härmed om att hyresvärdens styrelse löpande ser över behovet av att höja hyran för att bekosta förvaltningen av fastigheten. Beslut om eventuell hyreshöjning meddelas hyresgästen skriftligen två månader innan den nya hyran skall börja gälla. Om hyresgästen inte godkänner hyreshöjningen kan frågan hänskjutas till hyresnämnden för prövning.

 

Boendeprövning

Under hyrestiden prövas hyresgästens rätt till Bostaden varje år. Hyresgästen är medveten om att det för fortsatt förhyrning av Bostaden är en förutsättning att hyresgästen per läsår presterar minst 45 högskolepoäng. Hyresgästen accepterar att hyresvärden genomför kontroller av hyresgästens studieprestationer. Kontroller genomförs under mars och oktober månad. Hyresgästen är vidare medveten om att hyresvärden har rätt att säga upp hyreskontraktet om hyresgästen avbryter sina studier.

 

Allmänna anvisningar och ordningsföreskrifter

Hyresgästen förbinder sig att följa de ordningsföreskrifter som vid var tid fastställs av hyresvärden. Gällande ordningsföreskrifter framgår av Bilaga 1. Hyresgästen medger hyresvärden rätt att inneha reservnyckel till Bostaden.

 

Vid avflyttning

Hyresgästen förbinder sig att vid hyrestidens utgång lämna Bostaden, inventarier och till Bostaden hörande gemensamma utrymmen och förråd väl rengjorda och Bostaden fri från alla Hyresgästens tillhörigheter. Bostaden och inventarier skall därvid befinna sig i ett sådant skick, som kan anses svara mot normalt slitage, med hänsyn till hyrestidens längd och med utgångspunkt från den besiktningsblankett som upprättades vid inflyttning. Hyresgästen skall ersätta kostnader för städning pga. att Bostaden och inredning inte är rengjorda samt i förekommande fall ersätta eventuellt förkomna inventarier. Hyresgästen skall vid hyrestidens slut återlämna samtliga  nycklar som tillhör Bostaden och allmänna utrymmen. Återlämnas inte samtliga nycklar skall hyresgästen ersätta hyresvärden dennes kostnader för utbyte av lås och nya nycklar till Bostaden.

 

Stadgar

Hyresgäst är skyldig att ta del av och följa vid var tid gällande stadgar för Stiftelsen Fjellstedtska Studenthemmen.           

 

Avtalsbrott

Om hyresgästen inte följer villkoren i hyresavtalet, ordningsföreskrifterna (Bilaga 1) och stadgarna (Bilaga 2) kommer hyresgästen att varnas. Om rättelse trots sådan varning inte sker kan hyresavtalet komma att sägas upp. Om hyresgästen dröjer med att betala hyran mer än två veckor efter förfallodagen kan hyresavtalet sägas upp till omedelbart upphörande.