REGLER FÖR ANTAGNING AV NY HEMITER

Enkla regler för antagning av nya Hemiter till Stiftelsen Fjellstedtska Studenthemmen

 

Båda hemmen skall var för sig hålla en lista över sökande till lediga rum. Förste pater skall ansvara för denna lista.

 

För att bli upptagen på listan skall man aktivt anmäla sitt intresse. Listan är öppen för heltidsstuderande vid Uppsalas två universitet.

 

Listan skall förnyas årligen. Det betyder att sökande bara förs över till den nya listan om sökanden på nytt aktivt anmäler sitt intresse.

 

Listan förnyas den 1/7 varje år. Anmälan till nya listan kan göras från 1/5 och fram till den 30/6 året därpå. De som anmäler sig mellan den 1/5 och 30/6 är med både på den då aktuella listan och den nya.

 

Ny hyresgäst antages genom inval. Till inval kallas alla som står på listan. Ny hyresgäst blir den som vid en sluten omröstning bland de boende på respektive hem erhåller flest röster. Vid denna omröstning skall teologistuderande erhålla en extra röst. Vid lika röstetal får lottningsförfarande tillämpas. Om flera rum samtidigt är lediga erhåller de rum som får flest antal röster. Det åligger hemmets pater att kalla de sökande i god tid till invalet – minst 10 dagar i förväg.

 

Med styrelsens godkännande kan hemit antagas på andra premisser. Det kan t ex vara tillämpligt för att åstadkomma en jämn könsfördelning eller för att de båda studenthemmen skall ha studenter representerade från så många fakulteter som möjligt eller i andra fall där styrelsen finner så lämpligt.

 

Tidpunkt för inval skall meddelas stiftelsens förvaltare. Möjlighet för denne eller styrelsemedlem att närvara skall ges.

 

Andrahandsuthyrning får bara ske med förvaltarens godkännande och andrahandsgäst måste uppfylla studerandekravet.

 

Reglerna skall gälla omedelbart.

 

 

Uppsala i februari 2020