ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Hyresgästen förbinder sig:

att rätta sig efter av hyresvärden eller dennes representanter lämnade ordningsföreskrifter samt iakttaga god ordning och respektera grannarnas behov av trevnad och studiero,

 

att inte uppträda störande,

 

att inte använda narkotika eller förmedla sådan till annan person,

 

att rummet vid avflyttning, såvitt möjligt, överlämnas i lika gott skick som det övertogs vid inflyttning,

 

att omedelbart vid anfordran ersätta kostnader för reparationer eller nyanskaffning av vad som under hyrestiden genom hyresgästen eller annan, som av hyresgästen beretts tillträde till fastigheten, skadats eller förfarits inom fastigheten, med undantag dock av skador på grund av normal förslitning,

 

att tillsammans med hyresgästerna solidariskt svara för städning av gemensamma utrymmen  och andra åtaganden som hyresgästerna tillsammans beslutat om, och att befintliga inventarier och inredning endast används till avsedda ändamål och hålls i gott skick

 

att iaktta sparsamhet med el, värme och vatten,

 

 att inte uppsätta anslag på husets ytterväggar, i korridorer, trappuppgångar eller andra gemensamma utrymmen, inte i rummet uppsätta tavlor eller dylikt annorledes än genom att begagna sk x-krokar,

 

att inte spela musikinstrument på ett störande sätt eller ha för högt spelande TV eller musikanläggning,

 

att inte på rummet installera kyl- eller frysskåp,

 

att inte nyttja rummet till annat än bostad,

 

att inte låta främmande personer innebo i bostaden och ej heller däri hysa djur,

 

att vid avflyttningen tillse att hyresgästens samtliga tillhörigheter bortförs från fastigheten samt att kylskåp och frysar är tömda.

 

att återlämna samtliga nycklar.